Powiększ czcionkę: A A A

Dotacje UE

 

Tytuł projektu: "Stop Boreliozie"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
Partner Projektu: Centrum Medyczne Sanitas sp z o.o.

Charakterystyka projektu: projekt obejmuje edukację, badania diagnostyczne w kierunku boreliozy oraz konsultacje lekarskie.
Osoby z podejrzeniem choroby są kierowane na badania laboratoryjne Elisa w klasach IgM oraz IgG. Pacjenci, u których wynik testu jest niepewny lub wątpliwy są następnie kierowani na badania Wester Blot w klasach IgM oraz IgG. Wyniki badań interpretuje lekarz. Pacjent w pozytywnym wynikiem testu jest kierowany na leczenie w ramach świadczeń NFZ. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 3000 osób z terenu województwa lubelskiego będących w wieku produkcyjnym.
Głównym celem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy.

Okres realizacji: 01.02 – 31.12.2018 r.
Wartość projektu: 784187,50 zł
Numer projektu: RPLU.10.03.00-06-0024/17-00

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Telefon: 81 4416850
Bezpłatna infolinia EFS: 0 800 888 337
Email: defs@lubelskie .pl
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych usług "
 
Firmie Centrum Medyczne SANITAS sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.
 

Opis projektu: Celem planowanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Centrum Medyczne "Sanitas" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych usług poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania.


- Numer projektu:12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-085/13
- Wartość dofinansowania: 279 286,08 PLN
Czas realizacji projektu: 01.06.2014 – 30.05.2015


Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl


Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dotacje na innowacje” - „ Inwestujemy w przyszłość”

 

Firmie Centrum Medyczne SANITAS sp. z o.o. przyznano dofinansowanie na realizację projektu pt. „Stworzenie innowacyjnej platformy B2B dla Centrum Medycznego Sanitas

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
 

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Centrum Medyczne SANITAS sp. z o.o. - Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii Centrum Medyczne SANITAS sp. z o.o. - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów Partnerów z potencjałem Centrum Medyczne SANITAS sp. z o.o. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czas realizacji projektu: 01.01.2013 – 06.12.2014

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

W wyniku realizacji projektu "Rozwój nowoczesnej diagnostyki i zabiegow mikroinwazyjnych w CM Sanitas Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych technologii medycznych i innowacyjnego sprzętu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: I Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.3 współfinansowanego ze środkow europejskich i dotacji celowej zakupiliśmy:

 • Rolety
 • Drzwi automatyczne do sali operacyjnej
 • Umywalkę chirurgiczną
 • Oprawy oświetleniowe
 • Wykładziny podłogowe spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakladu opieki zdrowotnej
 • Diatermie chirurgiczne
 • Kardiotokograf
 • Lampę operacyjną
 • Wideogastroskopy
 • Wideoprocesor z monitorem
 • Wózek na sprzęt (Endoskopia)
 • Myjnię chirurgiczną
 • Uzdatniacz do myjni chirurgicznej
 • Wyposażenie endoskopii i sali operacyjnej- zestaw
 • Stół operacyjny
 • Tonometr z pachymetrem
 • Aparat USG- kardiologiczno - naczyniowy
 • Aparat USG- ginekologiczno - urologiczno - radiologiczny
 • Radiowizjograf
 • Unity stomatologiczne
 • Komplet mebli do stomatologii
 • Kompresor do unitów
 • Wózek do przewożenia chorych
 • Aparat do znieczuleń
 • System do prób wysiłkowych
 • Łóżka (sala operacyjna)
 • Szafki przy łóżkowe
 • Szafki BHP do szatni
 • System audiowizualny do sali konferencyjnej
 • Zestaw do elektrochirurgii
 • Holter
 • Kardiomonitor
 • Defibrylator
 • Mecerator
 • Zestaw mebli- Wyposażenie gabinetu lekarskiego
 • Zestaw mebli- Wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego
 • Zestaw mebli- Rejestracja sali operacyjnej
 • Aparat do kriochirurgii z zestawem sond
 • Laryngoskop i optyka otolaryngologiczna
 • Holter EKG
 • Sterylizator
 • System kolejkowy- urzadzenia
 • System kolejkowy- oprogramowanie

  Dzięki realizacji projektu wprowadziliśmy nowe usługi:

 1. Ultrasonograficzne przezprzełykowe badanie Echa Serca
 2. Podpowięziowe przecięcie perforatorów żylnych- nowoczesna metoda leczenia owrzodzenia i żylaków

   Sa to usługi wykonywane w bardzo nielcznych ośrodkach w naszym kraju. Uruchomiliśmy drugą salę operacyjną dla tzw. Chirurgii Jednego Dnia.

    Udoskonalone zostały usługi w zakresie:

 • Diagnostyki
 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • Stomatologii
 • Hospitalizacji jednodniowej

----